Preskočiť na obsah

Zásady ochrany osobných údajov

1.1. Árpád Csipai E.V. (daňové číslo: 69692321-1-43 ) (ďalej len: Správca údajov) počas prevádzky webovej stránky www.csipaiarpad.com (ďalej len webová stránka), návštevníci webovej stránky, používatelia webovej stránky a registrovaní užívatelia využívajúci služby dostupné na Webová stránka (ďalej spoločne ako dotknutá osoba). 1.2 V súvislosti so správou údajov Prevádzkovateľ týmto informuje Dotknuté osoby o osobných údajoch, ktoré spravuje na Webovej stránke, o zásadách a postupoch pri správe osobných údajov, ako aj o spôsobe a možnostiach uplatnenia práv. dotknutých osôb.

Definície

2.1. Dotknutá osoba: akákoľvek fyzická osoba identifikovaná alebo – priamo či nepriamo – identifikovaná na základe osobných údajov; 2.2. Osobné údaje: údaje, ktoré možno spájať s dotknutou osobou – najmä meno dotknutej osoby, identifikačné označenie a jedna alebo viacero fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych charakteristík dotknutej osoby – ako aj záver o dotknutá osoba, ktorú možno z údajov vyvodiť; 2.3. súhlas: dobrovoľné a rozhodujúce vyhlásenie vôle dotknutej osoby, ktoré je založené na adekvátnych informáciách a ktorým dáva svoj jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov – v plnom rozsahu alebo pokrývajúci určité operácie; 2.4. protest: dotknutá osoba, u ktorej namieta spracúvanie svojich osobných údajov a žiada ukončenie spracúvania alebo vymazanie spracúvaných údajov; e. prevádzkovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá samostatne alebo spoločne s inými určuje účel správy údajov, prijíma a vykonáva rozhodnutia týkajúce sa správy údajov (vrátane použitého zariadenia) alebo ich dáva vykonať spracovateľovi údajov ním poverený; 2.5. správa údajov: bez ohľadu na použitý postup, akákoľvek operácia vykonaná s údajmi alebo súborom operácií, vrátane najmä zhromažďovania, zaznamenávania, zaznamenávania, organizácie, ukladania, zmeny, používania, dotazovania, prenosu, zverejňovania, koordinácie alebo spojenia, uzamknutia , vymazanie a zničenie a zabránenie ďalšiemu používaniu údajov;

2.6. spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov, bez ohľadu na spôsob a nástroj použitý na vykonávanie operácií, ako aj miesto aplikácie, za predpokladu, že sa technická úloha vykonáva na údajoch; 2.7. spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá spracúva údaje na základe zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom – vrátane uzatvorenia zmluvy na základe ustanovení zákona; 2.8. prenos údajov: sprístupnenie údajov konkrétnej tretej strane; 2.9. zverejnenie: sprístupnenie údajov komukoľvek; 2.10. vymazanie údajov: znehodnotenie údajov takým spôsobom, že ich obnovenie už nie je možné; 2.11. zablokovanie údajov: poskytnutie údajov identifikačným znakom za účelom obmedzenia ich ďalšieho spracúvania natrvalo alebo na určitú dobu; 2.12. zničenie údajov: úplné fyzické zničenie nosiča údajov obsahujúceho údaje; 2.13. tretia strana: fyzická alebo právnická osoba, alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá nie je totožná s dotknutou osobou, prevádzkovateľom alebo spracovateľom údajov.

Právny základ pre správu údajov

3.1 CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií sa vzťahuje na spracúvanie údajov Prevádzkovateľom. zákona (ďalej: Info.tv.) podľa § 5 ods. 1 písm. a) na základe dobrovoľného súhlasu Dotknutej osoby, ako aj CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. prebieha na základe zákona. 3.2 Používaním služieb poskytovaných správcom údajov, registráciou, používaním webovej stránky správcu údajov, vyplnením určitých dotazníkov a dobrovoľným poskytnutím osobných údajov dáva dotknutá osoba súhlas so správou údajov.

3.3 Súhlas sa vzťahuje najmä na tieto operácie správy údajov: zhromažďovanie, zaznamenávanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie, zmena, používanie, prenos, sprístupnenie, koordinácia alebo pripojenie, blokovanie, vymazanie a zničenie údajov. 3.4 Za maloletú osobu, ktorá nedovŕšila vek 14 rokov a inak nespôsobilú dotknutú osobu, môže súhlas udeliť zákonný zástupca. Neplnoletý, ktorý dovŕšil 14 rokov, ale ešte nedovŕšil 16 rokov, ako aj Dotknutá osoba s inak obmedzenou spôsobilosťou na konanie môže udeliť súhlas so spracovaním údajov so súhlasom alebo následným schválením svojho zákonného zástupcu. 3.5 Dotknutá osoba, maloletý, ktorý dovŕšil vek 16 rokov, môže svoj súhlas udeliť samostatne, s výhradou platnosti svojho zákonného vyhlásenia

súhlas alebo následné schválenie jej zástupcu v Rvénoch sa nevyžaduje. Prevádzkovateľ si nemôže overiť oprávnenie súhlasnej osoby ani sa dozvedieť obsah vyhlásenia zákonného zástupcu, preto Dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca garantuje, že súhlas je v súlade so zákonom. Pri používaní služby Správca údajov považuje za udelený príslušný súhlas zákonného zástupcu.

Účel správy údajov

4.1 Prevádzkovateľ uchováva a spravuje údaje poskytnuté Dotknutou osobou pri registrácii na konkrétny účel, výlučne za účelom poskytovania služieb dostupných na Webovej stránke, udržiavania kontaktu, identifikácie používateľov a zasielania newsletterov.

4.2 Prevádzkovateľ nevyužíva poskytnuté osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené vyššie.

5. Trvanie správy údajov

5.1 Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby trvá odo dňa oznámenia údajov až do vymazania údajov Prevádzkovateľom. 5.2. V prípade jednotlivých účelov správy údajov sa správa údajov vykonávaná správcom údajov – v prípade neexistencie skoršieho vymazania na žiadosť Dotknutej osoby – vzťahuje na stanovené časové obdobie, ktorého dĺžka je 1 rok. 5.3. Súhlas Dotknutej osoby so zasielaním newslettera je možné odvolať pomocou odhlasovacieho odkazu v spodnej časti newsletterov alebo pomocou zákazníckeho servisu Prevádzkovateľa. 5.4. Vymazanie z databázy je možné vykonať aj na žiadosť Dotknutej osoby, takže správa údajov – v rámci lehôt uvedených vyššie – pokračuje dovtedy, kým Dotknutá osoba výslovne nepožiada Prevádzkovateľa o vymazanie svojich údajov. 5.5. Prevádzkovateľ vymaže údaje najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti Dotknutej osoby.

5.6. Vyššie uvedené ustanovenia nemajú vplyv na plnenie zádržných povinností vymedzených zákonom, napríklad vyplývajúcich z účtovných predpisov. Údaje o službách využívaných zákazníkmi Správcu sú uvedené aj na faktúre a iných účtovných dokladoch, tieto údaje nie je možné z dôvodu účtovných predpisov vymazať. 5.7. Osobné údaje poskytnuté pri odoslaní kontaktného registračného formulára budú spracované dovtedy, kým Dotknutá osoba nepožiada o vymazanie takto poskytnutých údajov. Údaje je možné kedykoľvek vymazať po odoslaní žiadosti o vymazanie (poštou alebo emailom). V tomto prípade je lehota na vymazanie údajov 5 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

6.1. Pre objednanie produktov na Webovej stránke musí Dotknutá osoba poskytnúť tieto informácie: Meno, Telefónne číslo, E-mail, Názov firmy, Adresa účtu, Dodacia adresa 6.2. Pre objednanie vzorky produktu na Webovej stránke musí Dotknutá osoba poskytnúť tieto údaje: Meno, E-mailová adresa, Telefónne číslo 6.3. Technické údaje Správca údajov môže anonymne zhromažďovať ďalšie demografické alebo obchodné údaje od dotknutých osôb, ktoré sa z dôvodu anonymity nepovažujú za osobné údaje. Pri používaní webovej stránky správcu údajov sa technické informácie odoslané prehliadačom dotknutej osoby ukladajú do súborov denníka servera. 6.4. Cookies Prevádzkovateľ údajov a uvedení externí poskytovatelia služieb umiestňujú do počítača dotknutej osoby malý dátový balík, tzv. cookies sú umiestnené a čítané späť. Ak prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovateľ služieb správy súborov cookie má možnosť prepojiť údaje Dotknutej osoby uložené počas aktuálnych návštev s predchádzajúcimi, avšak len s ohľadom na svoj vlastný obsah. Správca údajov používa nasledujúci súbor cookie:

– Dočasný (relačný) súbor cookie: súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po návšteve dotknutej osoby. Tieto súbory cookie sa používajú na to, aby webová lokalita správcu údajov fungovala efektívnejšie a bezpečnejšie, takže sú nevyhnutné pre správne fungovanie určitých funkcií webovej lokality alebo určitých aplikácií. – Trvalý súbor cookie: Správca údajov používa aj trvalé súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku (napríklad poskytovanie optimalizovanej navigácie). Tieto súbory cookie sa ukladajú dlhší čas v súbore cookie prehliadača. Doba trvania závisí od toho, aké nastavenie Dotknutá osoba používa vo svojom internetovom prehliadači. – Súbor cookie používaný na reláciu chránenú heslom. – Bezpečnostný súbor cookie. Funkcia „Pomocník“, ktorá sa nachádza v lište väčšiny prehliadačov, poskytuje informácie o tom, ako môže Dotknutá osoba – zakázať cookies vo svojom prehliadači, – ako môže prijímať nové cookies, – ako môže dať pokyn svojmu prehliadaču, aby akceptoval novú sadu cookies alebo – ako zakázať iné súbory cookie.

Údaje prevádzkovateľa

7.1 Názov spoločnosti: Árpád Csipai E.V. Info Email: info@csipaiarpad.com Daňové číslo: 69692321-1-43

Okruh ľudí, ktorí sú oboznámení s údajmi

8.1. Správca údajov a interní zamestnanci Prevádzkovateľa majú primárne právo vidieť údaje. 8.2. Môžete použiť spracovateľa údajov poskytovateľa služieb (napr.: prevádzkovateľ systému). Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za postupy správy údajov takýchto externých aktérov.

8.3. Okrem vyššie uvedeného

osobné údaje týkajúce sa Užívateľa môžu byť odovzdané len v prípade vyžadovanom zákonom alebo na základe súhlasu Užívateľa. 

8.4 Údaje poskytovateľa hostingu: Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapešť
Ulica Victora Huga 18-22. IČO: 01-09-025725
Daňové číslo: 25138205-2-41
Daňové číslo spoločenstva: HU25138205
Sídlo: 1132 Budapešť, Victor Hugo utca 18-22.
Bankový účet: OTP 11742001-29904501-00000000
SWIFT: OTPV-HU-HB
IBAN: HU85117420012990450100000000
Registračné číslo správy údajov: NAIH-91865/2015. Činnosť: Spracovanie dát, webhostingová služba 8.5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať prísnu mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spravuje, bez časového obmedzenia a bez súhlasu dotknutej osoby ich nesmie poskytnúť tretej strane.

Bezpečnosť údajov

9.1. Prevádzkovateľ zaisťuje bezpečnosť osobných údajov, zároveň prijíma technické a organizačné opatrenia a stanovuje procesné pravidlá, ktoré sú potrebné na presadzovanie pravidiel Infotv., ako aj iných pravidiel ochrany osobných údajov a súkromia. 9.2. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje najmä pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením alebo poškodením.

9.3. Na prenos údajov na webovej stránke správcu údajov sa používa takzvaný bezpečnostný postup SSL (Secure Socket Layer), ktorý poskytuje šifrovaný prenos údajov a vysokú úroveň zabezpečenia údajov.

Žiadosť o informácie, opravu, vymazanie, zablokovanie údajov

10.1. Dotknutá osoba – môže požiadať o informáciu o správe svojich osobných údajov – môže požiadať o opravu svojich osobných údajov – môže požiadať o vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov – môže namietať proti správe svojich osobných údajov 10.2. Správca údajov informuje iba Dotknutú osobu Infotv. Odmietnuť môžete v prípadoch uvedených v § 9 ods. 1 a § 19.

10.3. Prevádzkovateľ na žiadosť Dotknutej osoby poskytuje informácie o údajoch, ktoré spravuje alebo spracúva ním poverenými spracovateľmi údajov, účel, právny základ a trvanie spracovania, meno a adresu spracovateľov údajov a ich činnosti súvisiace so spracovaním údajov, ako aj to, kto ich prijíma a na aký účel, prípadne údaje prijal. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie písomne do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní v prípade žiadosti o to. 10.4. Prevádzkovateľ musí opraviť osobné údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. 10.5. Osobné údaje musia byť vymazané, ak – ich spracúvanie je nezákonné – osoba dotknutá spracúvaním údajov požaduje vymazanie údajov – sú neúplné alebo nesprávne – a tento stav nie je možné právne napraviť – za predpokladu, že vymazanie nevylučuje zákon – účel spracovania údajov sa skončil – údajov uplynula zákonná lehota uchovávania – vymazanie nariadil súd alebo Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií

Užívateľské práva a možnosti právneho vymáhania

11.1. Dotknutou osobou je Infotv. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov môžete namietať z dôvodov uvedených v § 21. Prevádzkovateľ je v tomto prípade povinný námietku preskúmať do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od podania žiadosti a písomne informovať žiadateľa o jej výsledku. 11.2. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa, alebo ak prevádzkovateľ zmešká lehotu, môže sa dotknutá osoba obrátiť na súd do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od oznámenia rozhodnutia alebo posledného dňa lehoty.

11.3. V prípade porušenia svojich práv sa Dotknutá osoba môže obrátiť na Infotv na súd, konkrétne na príslušný súd, na Hlavný súd v hlavnom meste. ako je definované v § 22. 11.4. Právne opravné prostriedky a sťažnosti možno podať aj na Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií: – Názov: Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií – Sídlo: 1024 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. – Webová stránka: www.naih.hu – Telefón: +36 (1) 391-1400 – E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jednostranná modifikovateľnosť

12.1. Správca údajov si vyhradzuje právo jednostranne upraviť tieto informácie o správe údajov.

12.2. Správca údajov zverejňuje účinnú verziu týchto informácií o správe údajov na svojej webovej stránke. Používaním služby poskytovanej správcom údajov dotknutá osoba akceptuje obsah upraveného informačného listu správy údajov odkazom naň.